Chuyển tiền miền

Chuyển tên miền về happj

Chuyển tên miền về happj và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**


Single domain transfer

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn